SRNA 2014 PLAGAT SM

Poďakovanie a odpočet poslanca 2011-2014

U slušných ľudí (stále si naivne myslím, že ich je väčšina) sa na konci volebného alebo funkčného obdobia patrí podať odpočet o uplynulom období a poďakovať sa ľudom, ktorí v tomto období pomáhali.

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým poslancom za otvorenosť, zmysel pre spravodlivosť a snahu o hľadanie najlepšieho riešenia. S mnohými z nich som mal na veci často odlišný názor, ale to nič nemenilo na vzájomnej úcte a rešpekte.
Ďakujem aj všetkým pracovníkom Mestského úradu v Šahách, Mgr. Polákovej za odborné právne rady, JUDr. Ernestovi Zsolnaymu a pracovníkom odboru správneho a organizačného , všetkým pracovníkom Oddelenie výstavby a životného prostredia, ekonomickému odd., PaedDr. Angelika Révész, ktorej odbornými názormi som sa takmer vždy riadil vo veciach školstva, pracovníkmi odboru kultúry, ktorí ma podržali pri sobášení. V odborných otázkach som sa vždy vedel spoľahnúť na riaditeľa Technických služieb mesta Šahy p. Csingera a celému kolektívu patrí moja vďaka za poriadok a dobré hospodárenie v TS. Zvlášť ďakujem Petrovi Štrbovi za pomoc s prekladmi a s pravopisom. Tento zoznam nie je úplný a mohol by byť omnoho dlhší, keby som nemal ohľad na čitateľov tohoto článku…

1964968_677987308914400_118287319_n
O mojom pôsobení v mestskom zastupiteľstve si vytvorte prosím obraz z útržkov zo zápisníc z rokovaní MsZ za uplynulé obdobie.

Vzhľadom na rozsah som zvýraznil najdôležitejšie slová, takže stačí prebehnuť zvýraznené, a čo Vás zaujme, prečítate podrobne…

Poslanec Ing. Pavol Srna, navrhoval vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu, riešiť možnosť odpustiť podnikateľským subjektom trojmesačnú daň z nehnuteľností.

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol Srna uviedol, že je potrebné riešiť pozastavenie zmluvy o dodávke tepla pre nemocnicu a navrhol, vzhľadom na to, že uzatvorená zmluva na rekonštrukciu kotolne sa dotýka aj mesta požiadal, aby na najbližšom zasadnutí bolo prerokované plnenie zmluvy za účasti dotknutých strán.

V rámci interpelácie poslanec Ing. Pavol Srna, tlmočil požiadavku občanov, aby zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva boli písané podrobnejšie a neobsahovali len sčítania hlasov poslancov pri hlasovaní.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poznamenal, že o región je potrebné sa starať, aby sa Šahy ostali centrom regiónu v inom prípade región stratíme odchodom obcí do iných regiónov. Zároveň sa opýtal, či všetky obce majú vyrovnané príspevky na činnosť spoločného obecného úradu. Ďalej navrhol vykonať audit u združenia pre separovaný zber.

V rámci diskusie Ing. Pavol Srna, sa opýtal na náklady s pojené s vybudovaním nových parkovísk v meste. Vedúci oddelenia uviedol, že to závisí od vypracovanej štúdie, koľko parkovísk bude potrebné vybudovať. K uvedenému poslanec poznamenal, že mesto malo už vypracovaných niekoľko rôznych štúdií, z ktorých sa len málo realizovalo a celé by to malo zmysel len vtedy, ak by aj došlo k realizácii projektu. Poslanec Ing. Pavol Srna, navrhol vyžiadať cenové ponuky na vypracovanie predmetnej štúdie.

Poslanec Ing. Pavol Srna, uviedol, že nadišiel čas skrátiť DKH na trojdňové podujatie, t. j. piatok, sobotu a nedeľu. Ďalej poznamenal, že v programe plánovanom na sobotu postráda program, ktorý by bol ťahúňom akcie.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poznamenal, že je potrebné koncepčne riešiť podporu športových klubov v meste.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poznamenal, že mesto už dalo vypracovať veľa rôznych štúdií avšak k ich realizácii ne realizácii nedošlo.

Poslanec Ing. Pavol Srna navrhol, aby správca cintorínov vykonané opravy vopred prejednal s majiteľom. Dolnú hranicu výšky finančných prostriedkov vynaložených na opravy treba stanoviť. Prípadné možné riešenie by bolo na zabezpečenie údržby cez Technické služby mesta Šahy.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poukázal na nedostatok parkovacích miest na sídliskách mesta a navrhoval budovanie parkovacích miest z menej náročného materiálu.

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol Srna, poukázal stratovú prevádzku verejných hygienických zariadení, či sa neuvažuje tieto zriadiť vi vlastných priestoroch na autobusovej zastávke. Riaditeľ TS p. Činger, uviedol, že sa uvažuje s touto alternatívou.

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol Srna, predložil poslanecký návrh udeľovať v rámci mestských ocenení aj „Podnikateľ roka“, ktorou by boli ocenení podnikatelia mesta, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta. Predsedajúci dal hlasovať o poslaneckom návrhu. Poslanecký návrh bol schválený jednohlasne

…multifunkčného ihriska vybudovaného v areáli štadióna, Poslanec Ing. Pavol Srna, požiadal hlavnú kontrolórku mesta o preverenie situácie ohľadom financovania uvedeného ihriska

Poslanec Ing. Pavol Srna, interpeloval ohľadom možnosti umiestnenia zrkadla na križovatke ulíc Ľ. Štúra a Thuróczyho smerom na Psí vrch, ktorá je neprehľadná, ako aj o možnosti platenia poplatku za parkovanie prostredníctvom SMS. Riaditeľ TS mesta Štefan Csinger, uviedol, že umiestnenie zrkadla na križovatke je otázkou zabezpečenia finančných prostriedkov.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poukázal na pretrvávajúci problém nedostatku parkovacích miest na sídlisku Stred a Tabáň, ktorý je potrebné riešiť. Náčelník MsP Rudolf Mrázek, poznamenal, že parkovanie v meste treba riešiť komplexne vypracovaním koncepcie statickej a dynamickej dopravy v meste.

Poslanec Ing. Srna, sa opýtal, či technické služby neuvažujú prevádzkovať trhovisko a verejné hygienické zariadenie vo vlastných priestoroch. Ďalej sa opýtal z čoho sa skladajú náklady na prevádzku štadióna. Raditeľ TS v odpovedi uviedol, zriadenie trhoviska ako aj vybudovanie VHZ je otázkou finančných prostriedkov, náklady na prevádzku štadióna sú režijné náklady, plyn a mzda jedného pracovníka

Schválenie investície „Osvetlenia priechodov pre chodcov“.. Poslanec Ing. Pavol Srna, taktiež uviedol, že je treba zvážiť aj iné ponuky a podal poslanecký návrh tieto prerokovať na najbližšom zasadnutí MsZ. Poslanecký návrh bol schválený väčšinou hlasov,

Požiadal som hlavnú kontrolórku o vypracovanie:
Prehľadu o využití inštitútu „osobný zreteľ podľa zákona č. 138/1991 v z. n. p. pri prevodoch a prenájmoch majetku mesta.

osobitny zretetl

Poslanec Ing. Pavol Srna, k predloženej správe uviedol, že bude potrebné riešiť zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú a dať ich do súladu so schválenou cenovou mapou mesta.

Poslanec Ing. Srna, navrhol znížiť reprezentačné výdavky len na 500,- € oproti navrhovanej sume 1 000,- €. Návrh bol schválený

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti ENERGO-BYTOS s r.o. Šahy. Poslanec Ing. Srna, konštatoval, že Dozorná rada spoločnosti návrh prerokovala a navrhuje zisk z Energo-Bytosu nepoukázať automaticky na účet MsÚ, ale ponechať investovať v spoločnosti.

Poslanec Ing. Srna, sa opýtal, či je zo strany fy Chryzantéma dodržiavaná zmluva ohľadom prenájmu cintorína. 

Záverom diskusie sa poslanci zaoberali so žiadosťou p. Udaya, v ktorej požiadal vedenie mesta a poslancov zastupiteľstva o opravu plochy basketbalového ihriska a koša na sídlisku Sever. Po prediskutovaní problematiky poslanec Ing. Srna navrhol pripraviť rozpočet na najnutnejšiu opravu a k otázke sa vrátiť na najbližšom zasadnutí MsZ.

Hospodárenie Technických služieb: Poslanec Ing. Srna, konštatoval, že plánované výnosy neboli naplnené a opýtal sa ako vidí riaditeľ budúcnosť. Riaditeľ p. Csinger, v odpovedi uviedol, že doposiaľ náklady na zimnú údržbu neboli vyčíslené a čo sa týka výnosov, tieto sa nedajú s istotou naplánovať.

Poslanec Ing. Pavol Srna, navrhol zvážiť možnosť výstavby podkrovných bytov na jestvujúcich bytovkách.

Poslanec Ing. Srna, sa opätovne opýtal na možnosť platenia za parkovanie v meste prostredníctvom SMS. Riaditeľ TS mesta p. Csinger uviedol, že zatiaľ nie, organizácia nemá finančné krytie na zabezpečenie tejto činnosti.

Poslanec Ing. Srna sa dotazoval aký je trend krátkodobých záväzkov mesta oproti skutočnosti v roku 2012.

Poslanec Ing. Srna sa pýtal ako pokračuje vyšetrenie prípadu bývalého zamestnanca mesta. Na dotaz poslanca reagoval Ing. Lőwy, primátor mesta, ktorý uviedol, že podľa dostupných informácií bývalý pracovník sa priznal, vyšetrenie ďalej prebieha.

Poslanec Ing. Srna upriamil pozornosť na schátralý stav budovy bývalej polikliniky a uviedol, že sa treba rozhodnúť čo s budovou mienime ďalej robiť. Minimálne je treba zabezpečiť budovu proti vniknutiu.

K rozpočte reprezentačných nákladov sa vyjadril aj poslanec Ing. Srna, ktorý dodal, že by bolo vhodné reprezentačné výdavky vykázať na jednom mieste a nie vo všetkých programoch rozpočtu.

Poslanec Ing. Srna žiadal na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva podať informáciu o postupe výstavby ihriska na sídlisku Stred.

Verím tomu, že aj Vy ste toho názoru, že výsledky sa lepšie darí dosahovať tým ľuďom, ktorí majú viac skúseností.
Preto sa uchádzam o Váš hlas naďalej.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/0/e/0e890752-7783-483d-96cb-ff457e8f3d55/srna.net/sub/pavol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *