Poďakovanie a odpočet 2007-2010

U slušných ľudí (stále si naivne myslím, že ich je väčšina) sa na konci volebného alebo funkčného obdobia patrí podať odpočet o uplynulom období a poďakovať sa ľudom, ktorí v tomto období pomáhali.

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým poslancom za otvorenosť, zmysel pre spravodlivosť a snahu o hľadanie najlepšieho riešenia. S mnohými z nich som mal na veci často odlišný názor, ale to nič nemenilo na vzájomnej úcte a rešpekte.

Poďakovanie patrí aj náčelníkovi a pracovníkom mestskej polície, ktorí majú stále menší rozpočet ale na plnení úloh to takmer nebadať.

V odborných otázkach som sa vždy vedel spoľahnúť na riaditeľa Technických služieb mesta Šahy p. Csingera a celému kolektívu patrí moja vďaka za poriadok a dobré hospodárenie v TS.

Zvlášť ďakujem Petrovi Štrbovi za pomoc s prekladmi a pravopisom, tiež  redakcii Hontianskych listov.

Tento zoznam nie je úplný a mohol by byť omnoho dlhší, keby som nemal ohľad na čitateľov tohoto článku…

Musím sa však ešte poďakovať susedom, priateľom, známym, riaditeľom školských zariadení a firiem za pomoc pri zbieraní podpisov na nezávislého  kandidáta.  Ďakujem.

Uplynulé  štyri roky v Šahách je možné hodnotiť rôzne, ale určite boli netypickým volebným obdobím.  Čítajte ďalej krátky prehľad:

V roku 2007

Previedla sa reštrukturalizáciu úrokov doteraz prijatých úverov

Osúhlasil sa priamy odpredaj majetku mesta  Areálu zdravia – Goldrex s. r. o.

Asfaltovanie ulice Ľ. Štúra a ulice a Kalvárenskej, v rozpočte sa odsúhlasili prostriedky a E.B. Lukáča a keď p. Bielik pekne upravil parkovisko, asfaltovalo sa aj pred Bietou v r. 2010.

Aukčný odpredaj  nehnuteľného majetku mesta – budova bývalej knižnice, ktorá je dnes vzorne upravená, zrekonštruovaná

Odsúhlasili sme príspevky na stravovanie dôchodcov, vytvorili priestory pre ich činnosť

Adlerov dvor – odsúhlasený predaj, zabezpečlo sa náhradné bývanie pre obyvateľov s trvalým pobytom v „Adlerovom dvore“. Budova je tiež vzorne upravená.

Dočasná mestská tržnica uzavretú medzi Technickými službami mesta Šahy a KP Capital, s. r. o. Šahy, funguje dodnes.

V roku 2008

Schválila sa kúpna zmluva Osoli predaj objektu „Casablanca“ a priľahlého pozemku. Budova chátrala.

Schválili sme (rovnaké pravidlá pre všetkých občanov mesta):

• Cenovú mapu urbanistických pásiem mesta Šahy

• Cenovú mapu na prenájom nebytových priestorov a pozemkov na území mesta Šahy

Nemocnica: 

Rozhodlo sa o nevyhnutnosti vstupu strategického investora do nemocnice

Hlavné faktory, ktoré v priebehu rokov ovplyvňovali vývoj výsledku hospodárenia boli hlavne:

V oblasti nákladov – zvýšenie mzdových nákladov (15 %-tného navýšenia tarifných miezd) a náväzne odvodov na sociálne a zdravotné zabezpečenie, i z titulu zvyšovania minimálnej mzdy v SR, zvýšením energetickej náročnosti nemocnice a to z dôvodov rekonštrukcie kotolne (skúšobná prevádzka) spôsobili zvýšene náklady, medziročné nárast cien spotreby materiálu. Pracovníci si mzdu zaslúžili, len sa prehĺbila priepasť medzi príjmami v výdavkami.

Schválil sa  návrh zmluvy o odvezení a ukladaní TKO a inertného odpadu na skládke odpadov v Sikenici.

Schválila sa kúpa obchodného podielu v spoločnosti ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy a to 35% od p. Karola Škerleca (odchod do dôchodku) spoločníka s.r.o. a 15% od p. Júliusa Sťahulu spoločníka s.r.o.

Schválila sa „Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch nad Ipľom“ k žiadosti o nenávratný príspevok z fondov EÚ.

Schválil sa mesačný príspevok na spolufinancovanie prevádzkových nákladov Združenia obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“ so sídlom v Šahách.

Schválil sa návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Šahy a spol. DISK Industrial Energineering s.r.o. Šahy.

Schválila sa úloha primátorovi mesta rozviazať zmluvu o poskytovaní právnej pomoci s JUDr. Petrom Šebom. Uzavrela sa zmluva o poskytovaní právnej pomoci s Mgr. Polákovou.

Schválilo sa menovanie  Štefana Csingera za riaditeľa Technických služieb mesta Šahy  s účinnosťou od 1.5.2008, čoho výsledkom je vyrovnané hospodárenie, odborné riadenie a viditeľný poriadok v meste. (A od tých čias neboli ani porušenia zákona o verejnom obstarávaní…)

Schválil sa nákup techniky na kompostovanie a vysokovýkonnej kosačky so zberným košom na údržbu verejnej zelene. Výsledky vidieť.

Schválil sa projekt Ochrana ovzdušia – obnoviteľné zdroje energie (biomasa): rekonštrukcia kotolne v Šahách  s firmou Datatherm s. r. o. Žilina. Potom sa projekt vetoval, poohováral a doteraz sa nepohol vpred.

Schválil sa Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia medzi Mestom Šahy a FIN.M.O.S., a. s.

Schválilo sa menoval Ing. Dezidera Orbána, za konateľa spol. ENERGO-BYTOS s r.o. Šahy, s účinnosťou od 1.1.2009 (neskôr v rámci „truc-podniku“ primátor menoval aj ďalšieho konateľa, ktorý mal potom súdom pozastavený výkon…)

V roku 2009

dňa 4. mája 2009. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Šahy Ing. Ľudovíta Pásztora (doslovne zo zápisu):

„Potom v krátkosti načrtol svoj volebný program zameraný hlavne na zabezpečenie prosperity mesta, bezpečnosti a poriadku v meste a v mestských častiach. Zamedzenie odchodu mladých vzdelaných ľudí z mesta, vytváraním nových pracovných príležitostí, podporou domácich podnikateľov ale aj príchodom nových investorov. Vytvoriť kvalitné zdravotnícke služby v nemocnici ale aj u odborných lekárov. Zabezpečiť bezpečnú dopravu v meste, kvalitné cesty, kvalitné životné prostredie pre obyvateľov mesta. Vyslovil presvedčenie, že spolupráca s mestským zastupiteľstvom bude korektná, konštruktívna v prospech mesta.

Schválil sa mu plat podľa zákona č. 253/1994 Z.z.  tj. 56.633,20 Sk (1.879,879 €) = teda 1.880,- €. + odmenu k mesačnému platu vo výške 15 % t. j. plat vo výške 2.162,- € . (Ale napriek tomu poslancom všetci závideli odmenu 64,- €.)

Potom využil právo primátora mesta a predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na odvolanie z funkcií riaditeľa TS mesta, náčelníka MsP a zástupcu primátora mesta dňom 4. mája 2009. Poslanci MsZ návrh neschválili.

Mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo návrh zmeny Nájomnej zmluvy o prevádzkovaní a správe cintorína uzavretej medzi Mestom Šahy a fy Chryzantéma.

Informácia o ďalšom postupe mesta voči fy DISK – Industrial Energineering s. r. o. Šahy: O ďalšom osude majetku  bude rozhodovať správca konkurznej podstaty a mesto už nebude mať možnosť do tohto procesu zasahovať. (Mgr. Poláková)

Zmluva ohľadom nemocnice bola pripravená na podpis avšak dlho prebiehali ešte rokovania medzi VšNsP n. o. a Hospitale s. r. o. ohľadom zmluvy o prevzatí hnuteľného majetku.

Občania časti mesta Tešmák predložili petíciu „ za vrátenie MŠ pre obec Tešmák

Mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo: Zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Šahy a dodávateľom stavby „Obnova a rekonštrukcia ZŠ na Mládežníckej ulici v Šahách“,  spoločnosťou EURO-BUILDING, a. s. Bratislava. Tento projekt je dobudovaný s nedostatkami ktoé rieši technický dozor a odbor výstavby.

Schválilo sa vyhotovenie projektovej dokumentácie na vytvorenie nových parkovacích miest na sídliskách (Sever, Tabán) v meste Šahy

Schválil sa Návrh zmeny Nájomnej zmluvy o prevádzkovaní a správe cintorína uzavretej medzi Mestom Šahy a fy Chryzantéma a neskôr aj  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka na prenájom, prevádzkovanie a správu cintorínov v meste Šahy a v mestských častiach Tešmák a Preseľany nad Ipľom

Mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo vypracovanú projektovú dokumentáciu „Revitalizácie Hlavného námestia   v Šahách-I.E“, predloženie žiadosti o NFP, v hodnote celkových oprávnených výdavkov 1.319.800,46 €, s vlastným vkladom 65.990,03 €. Podnikatelia nesúhlasili s navrhovaným umiestnením parkoviska, avšak sa našla možnosť na vytvorenie 18 parkovacích miest.

Mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ „Rekultivácia skládky odpadov Šahy časť Preseľany nad/Ipľ.

Mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo Návrh zámeru výstavby polyfunkčného bytového domu 24 bytov na sídlisku Tabáň.

V roku 2010

zabezpečenie verejného obstarávania na „Rozšírenie cintorína a zriadenie urnového hája v Šahách“.

Mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo Dohodu o preložke plynárenského vedenia na  Hlavnom námestí.

Reštaurovanie kamenosochárskej výzdoby hlavného priečelia budovy radnice Šahy Ústredný štítový erb s figurálnou výzdobou – Župný dom č. ÚZPF 1647/1“  obdržalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu uvedených prác.

Zmluvu o vybudovaní prekladacej stanice TKO (tuhého komunálneho odpadu) medzi Mestom Šahy ako objednávateľom a MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, IČO: 34140913 ako zhotoviteľom.

Mestské zastupiteľstvo v  Šahách  schválilo: „Prestavbu mosta na ceste III/5108 cez potok Kamenec”.

Prerokovanie žiadostí o odpustenie dane z nehnuteľností. pre firmu ITIMEX s. r. o. odporúča povoliť odklad platenia dane z nehnuteľností za rok 2010 na dobu 12 mesiacov. Konateľ  fy. ITIMEX s. r. o. Nebol prizvaný na rokovanie MsZ napriek tomu, že táto povinnosť aj v zasadacom poriadku MsZ.

Nauvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Šahách  nastupuje pán MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD., a  je menovaný za zástupcu primátora.

Mestské zastupiteľstvo v  Šahách  schválilo: Zmluvu o nájme nehnuteľností, nebytových priestorov a hnuteľných vecí medzi Prenajímateľom  Mestom  Šahy  a  Nájomcom  Hospitale s.r.o., čo umožnilo prevzatie prevádzkovania nemocničnej starostlivosti. Tým sa úspešne ukončila úloha zastupiteľstva v nemocnici.

 

Robili sme aj chyby: zle pripravené hádky a hlavne sme nedostatočne informovali občanov o dianí v samospráve. Takto sme dali priestor nedorozumeniam a dezinformáciám. Len týmto článkom to už nenapravím,ale ponaučenie som si z toho zobral.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/0/e/0e890752-7783-483d-96cb-ff457e8f3d55/srna.net/sub/pavol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *